BGC ลงชื่อผู้ช่วยเหลือคู่ค้า กรุงเทพฯโคมัตสุฯ ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการสร้าง สู่วัตถุประสงค์ Total Packaging Solutions…