โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 8 นายทหาร เสียชีวิตในหน้าที่