ผู้ค้าถนนหนทางคนเดินโคลาย เมินหน้าร่วมขอผ่อนผัน เล่นสาดน้ำวันสงกรานต์ แต่ว่าเปิดขายตามธรรมดา