หน้าแรก > “นายกรัฐมนตรี” เน้นส่วนท้องถิ่น ยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง โปร่งใส ชอบธรรม เสมอภาค